[WPF Library] Binding Event từ View tới ViewModel (MVVM)

Sử dụng thư viện System.Windows.Interactivity

xmlns:i="clr-namespace:System.Windows.Interactivity;assembly=System.Windows.Interactivity"            Example:
            <Button>
                <i:Interaction.Triggers>
                    <i:EventTrigger EventName="MouseEnter" >
                        <i:InvokeCommandAction Command="{Binding FooCommand}" />
                    </i:EventTrigger>
                </i:Interaction.Triggers>

            </Button>


[WPF Library] Binding Event từ View tới ViewModel (MVVM) [WPF Library] Binding Event từ View tới ViewModel (MVVM) Reviewed by Nam Nguyễn on 8/13/2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.